A través d’un tirant manual que trobem situat a la zona del molí s’obre la Portella que dona pas de l’aigua de la bassa cap al rodet.

La força de l’aigua fa que el rodet giri i conseqüentment, amb la rotació de l'arbre del rodet, gira la pedra volandera que mol el gra que el moliner ha abocat a la tremuja contra la pedra sotana. 

Les estries de la pedra, fetes a mà, condueixen el gra molt, és a dir, la farina, a través d’un conduït que aboca la farina a la farinera.